укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера А

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР (average adjuster) — фахівець, який за дорученням страховика (іноді із залученням експерта — сюрвсйєра) визначає причину, характер і розмір збитків і видає аварійний сертифікат (переважно – у страхуванні транспортних ризиків). На нього може покладатись участь у проведенні превентивних заходів, а також ліквідації наслідків страхового випадку. Іноді страховик може доручати аварійному комісару розгляд ретензій страхувальника.

 

АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ (survey-report) — документ, що видається страхувальнику або іншій "зацікавленій" особі аварійним комісаром або іншим уповноваженим представником страховика на підставі наслідків огляду пошкодженого майна. В аварійному сертифікаті фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком. Аварійний сертифікат є для страхувальника підставою для висунення претензії страховикові. Проте аварійний сертифікат не може розглядатись як безумовний доказ відповідальності страховика.

 

АВАРІЯ В МОРСЬКОМУ СТРАХУВАННІ (average in marine insurance) — збиток, завданий судну, вантажу й фрахту під час морських перевезень. Такі аварії поділяються на загальні і часткові. Збитки, завдані загальною аварією, поділяються між судном, вантажем і фрахтом. При частковій аварії збитки відносяться на того, хто відповідальний за її виникнення, або на потерпілого.

 

АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (aviation insurance) — страхування ризиків, пов'язаних із використанням авіаційної та космічної техніки. Іноді страхування космічних ризиків виділяється в окремий вид. До авіаційного страхування входить: страхування літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки від пошкодження й знищення; страхування відповідальності перед пасажирами і третіми особами за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та майну; страхування відповідальності власників повітряних суден як роботодавців; страхування власників аеропортів; страхування втрати прибутку внаслідок неможливості експлуатувати авіаційні транспортні засоби в результаті аварії тощо.

 

АВТОМОБІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (motor insurance) — страхування авто- і мототранспортних засобів, а також водіїв і пасажирів. У сферу автомобільного страхування включається страхування громадянської відповідальності власника автотранспортного засобу за шкоду, заподіяна життя, здоров'ю або майну третіх осіб у зв'язку з експлуатацією автомобіля або мотоцикла як джерела підвищеної небезпеки (у більшості країн носить обов'язковий характер).

 

АДЕНДУМ (addendum) — документ, який є додатком до страхового договору. В адендумі зазначаються зміни в умовах страхування.

 

АДЖАСТЕР (adjuster) – фізична або юридична особа, представник страхової компанії для вирішення питань щодо претензій страхувальника за страховим випадком. Аджастер оцінює факти страхової події, складає експертний висновок для страховика, здійснює функції аварійного комісару.

 

АКВІЗИЦІЯ (acquisition) — укладення нових договорів страхування. Вважається, що аквізиційна діяльність нормальна, коли кількість нових договорів страхування перевищує число договорів, за якими закінчився термін дії.

 

АКТИВИ СТРАХОВИКА (insurer's assets) — кошти страховика, що інвестовані в цінні папери, придбану нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви. Від величини й структури Активів страховика залежить його платоспроможність.

 

АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (accident report form) — документ, який складається адміністрацією і комітетом професійної спілки підприємства чи установи, якщо з їхнім працівником стався нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків. У випадках із пасажиром відповідний документ складається на транспорті. У разі, якщо потерпілий застрахований від нещасних випадків, акт надсилається до страхової компанії з метою оформлення страхових виплат.

 

АКТУАРІЙ (actuary) — офіційно уповноважена особа, фахівець, яка за допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи. На актуарія покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатніми на той момент, коли страховій компанії доведеться виконувати свої зобов'язання за виданими полісами; особа, включена до реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія, з рівнем кваліфікації особи, який передбачає право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, право виконувати обов’язки відповідального актуарія за класами страхування життя та право виконувати обов’язки відповідального актуарія за класами страхування іншого, ніж страхування життя (Постанова НБУ №187).

 

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ (actuarial calculations) — система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів. Методологія актуарних розрахунків ґрунтується на застосуванні теорії ймовірності, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. Актуарні розрахунки. дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створенні страхового фонду.

 

АКТУАРНА ВАРТІСТЬ ПОТОКУ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ (actuary value of the flow of insurance payments) – математичне сподівання теперішньої вартості майбутніх потоків страхових виплат на дату розрахунку (Постанова НБУ №201)

 

АКЦЕПТ (acceptance) — згода однієї сторони страхових відносин (страхувальника або страховика) з пропозиціями іншої сторони щодо укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.

 

АНДЕРАЙТЕР (underwriter) (у страхуванні) — висококваліфікована і відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняттю ризиків на страхування (перестрахування). Андерайтер оформляє страхові поліси, оцінює ризик, визначає ставки премій та інші умови страхування; відповідає за формування страхового (перестрахувального) портфелю.

 

АНДЕРАЙТИНГ (underwriting) (у страхуванні) - процес аналізу ризиків; прийняття ризиків на страхування (перестрахування) або відхилення, що включає: їхню оцінку; класифікацію на страхові або не страхові; визначення строків, умов і розмірів покриття; розрахунок розмірів премії.

 

АНДЕРРАЙТИНГОВИЙ РИЗИК (underwriting risk) - ризик виникнення збитків чи додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів, або виникнення несприятливої зміни вартості страхових зобов’язань внаслідок неадекватних припущень, здійснених під час ціноутворення та резервування (ЗАКОН Про страхування)

 

АНУЇТЕТ (annuity) - визначені в договорі страхування регулярні послідовні страхові виплати (ЗАКОН Про страхування).

 

АСИСТАНС — перелік послуг у рамках договору страхування, які надаються в потрібний момент через медичне, технічне і фінансове сприяння. Широко використовується в зарубіжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих під час поїздок за кордон (у разі хвороби, нещасного випадку).

 

АСИСТУЮЧА КОМПАНІЯ – суб’єкти господарювання, що діє на підставі договору зі страховиком і надає допомогу (асистуючі послуги) застрахованим особам або іншим особам, визначеним договором страхування, на умовах, передбачених таким договором страхування (постанова НБУ №182).

 

АСИСТУЮЧІ ПОСЛУГИ – допомога (послуги), яка (які) відповідно до умов договору страхування може надаватися безпосередньо страховиком, асистуючою компанією або іншою особою на підставі відповідного договору про надання такої допомоги та згідно з вимогами законодавства України і може включати координацію дій застрахованої особи, та/або осіб, які надають допомогу/послуги в разі настання страхового випадку, організацію та контроль за наданням такої допомоги, а. також виконання асистуючою компанією або іншою особою, яка надає таку допомогу, інших дій, спрямованих на врегулювання події, що має ознаки страхового випадку, уключаючи оплату асистуючою компанією вартості такої допомоги, якщо це передбачено умовами відповідного договору зі страховиком (Постанова НБУ №182).

 

АСОЦІЙОВАНА ОСОБА (associated person) – чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича  (Постанова НБУ №199). 

 

АУДИТОР (auditor) – суб’єкт аудиторської діяльності відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” або особа- нерезидент, яка має право надавати аудиторські послуги відповідно до законодавства іноземної країни (Постанова НБУ №199).

 

АУДИТОРСЬКИЙ СЛІД (audit trail) – функція фіксації усіх подій в інформаційних системах страховика, що забезпечує хронологічний запис, набір записів та/або місце призначення, джерело записів, які надають документальне підтвердження послідовності дій, які в певний момент вплинули на конкретну операцію, процедуру, подію або пристрій в інформаційних системах страховика (Постанова НБУ №204).

 

АУТСОРСЕР (outsourcer) – організація будь-якої форми власності, фізична особа- підприємець або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, фізична особа, обрана надавачем фінансових послуг для виконання на умовах аутсорсингу окремих функцій та/або окремих процесів / завдань у межах цих функцій надавача фінансових послуг (Постанова НБУ №199).

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти