укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера П

ПЕРЕСТРАХОВИК  (reinsurer) — страхова організація, яка приймає об'єкти в перестрахування. Компанія, яка здійснює виключно операції з перестрахування, називається професійним перестрахуванням.

 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ  (reinsurance)  —  операція  між двома страховими компаніями, при якій одна з них (цедент) передає від свого імені за певну плату частину ризику за договором, укладеним зі страхувальником, іншій компанії (перестраховикові). Перестрахування дозволяє розукрупнювати великі ризики, поділяючи їх між двома або кількома страховиками, що сприяє збалансованості страхового портфеля кожного з них. Завдяки перестрахуванню підвищується фінансова надійність страховиків, зростає  їхня загальна спроможність нарощувати обсяги страхових послуг. Перестрахування буває факультативним (за окремими угодами) і договірним (облігаторним). Останнє зобов'язує цедента передавати на перестрахування в межах визначеної суми всі ризики, характер і розмір яких визначений умовами договору. Є дві форми перестрахування — пропорційна і непропорційна.

 

ПІЛЬГИ У СТРАХУВАННІ (preferences in insurance) — можуть надаватися у вигляді повного або часткового звільнення окремих страхувальників від сплати платежів з обов'язкового страхування. Наприклад, водії-інваліди, які керують автомобілями, обладнаними відповідним знаком, повністю звільняються від страхових платежів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Пільги у страхуванні можуть полягати також у наданні переваг при укладанні договорів добровільного страхування  для постійних страхувальників. Можуть бути застосовані знижки зі страхових премій, пільговий місяць (зі збереженням покриття) на поновлення договорів страхування тощо.

 

ПОВЕРНЕННЯ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ (return of the insurance premium) - можливе у випадках дострокового припинення дії договору за ініціативою однієї зі сторін, при подвійному страхуванні, а також у випадках, коли страховик за домовленістю приймає на страхування об'єкт за підвищеною ставкою і повертає частину премії, якщо ризик фактично не реалізується.

 

ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (double insurance) — одночасне повне страхування одного й того самого об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову вартість. При виявленні подвійного страхування кожний страховик покриває страхувальникові збиток у межах страхової вартості об'єкта пропорційно до своєї частки в загальній страховій сумі.

 

ПОЛІС   (СТРАХОВИЙ   ДОГОВІР,   СТРАХОВЕ   СВІДОЦТВО)   (policy)  —  письмова  угода  між страхувальником  і  страховиком,  яка засвідчує, що страховик у разі настання страхового випадку бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній у П., за умови сплати страхових платежів у визначені строки П. має містити: назву документа, реквізити страховика, прізвище або назву страхувальника, його адресу, перелік об'єктів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права й обов'язки сторін, інші умови, підписи сторін.

 

ПОРТФЕЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  (portfolio of liability) — загальна сума відповідальності страховика або перестраховика за всіма діючими полісами.

 

ПОСЕРЕДНИК (intermediary) — страховий брокер, або агент, через якого укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій.

 

ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА (damage of property) - часткова втрата майном своїх експлуатаційних якостей, що можуть бути відновлені з подальшим використанням майна за своїм призначенням. Застраховане майно вважається пошкодженим, якщо витрати на відновлення з урахуванням вартості залишків майна, що придатні для подальшої експлуатації, не перевищують вартість пошкодженого майна, яку воно мало безпосередньо перед настанням страхового випадку.

 

ПРАВИЛА  СТРАХУВАННЯ (terms and conditions of  insurance) — опрацьовуються страховиком на кожний вид страхування і погоджуються з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Правила страхування мають містити: перелік об'єктів страхування, порядок визначення страхових сум, перелік страхових ризиків, термін і місце дії договору страхування, порядок його укладання, права й обов'язки сторін, дії страхувальника в разі настання страхового випадку та перелік документів, що підтверджують ці випадки, порядок і умови сплати страхових сум, термін прийняття рішення про виплату або відмову щодо відшкодування, умови припинення дії договору і порядок вирішення суперечок. До правил страхування додаються страхові тарифи. Якщо правила страхування не відповідають цим вимогам, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може відмовити страховикові у видачі ліцензії.

 

ПРЕВЕНТИВНІ  ЗАХОДИ  У СТРАХУВАННІ (preventive  measures in insurance)  —  сукупність здійснюваних  страховиком або за його рахунок заходів, пов'язаних з попередженням або зниженням руйнівного впливу можливих страхових випадків. Превентивні заходи в страхуванні випливають із самої сутності страхування, його превентивної функції. Це зумовлює потребу всебічного обґрунтування правил страхування і тарифів, а також застосування ефективних форм розрахунків, кваліфікованого оцінювання ризиків і визначення страхових виплат. Страховики можуть передбачати проведення за рахунок коштів страхових резервів низки заходів, спрямованих на запобігання пожежам, повеням, інфекційним хворобам тварин тощо.

 

ПРЕДМЕТ  СТРАХУВАННЯ (object of insurance) — конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя і здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією. Згідно зі змінами, внесеними до Закону про страхування, даний термін не вживається у договорах страхування, вживається – "предмет".

 

ПРЕТЕНЗІЯ (claim) — вимога платежу в розмірі шкоди, завданої страховим випадком, але не більшому за страхову суму.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПОЛІСУ (suspension of cover (policy) — може статися за таких умов:

 

ПРОГРАМА  СТРАХУВАННЯ  (program  of  insurance)  -  встановлений  страховиком  перелік умов  страхування,  які  є  основою для укладання договору страхування. Конкретні програми страхування вибираються за згодою сторін під час укладання договору страхування.

 

ПРЯМИЙ  ПРОДАЖ   (direct  sale)   -  реалізація  страхових  послуг  страховиком  без  залучення посередників.  Останніми  роками, особливо у країнах з розвиненим страховим ринком, набула поширення практика укладання страхових договорів на підставі інформації, що надійшла від клієнта по телефону або через Internet. Належні страхові премії сплачуються страхувальником протягом обумовленого терміну. Якщо в цей час настане страховий випадок, страховик виплатить відповідне відшкодування. Таким способом продаються, головним чином, поліси зі страхування життя, здоров'я, майна та відповідальності фізичних осіб.

 

ПУЛ  (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИЙ)  (reinsurance  pool)  -  об'єднання  декількох  страховиків,  які проводять страхування самостійно і передають у пул лише ту частину страхового ризику, яка не може бути покрита власними ресурсами. Пул діє як посередник, котрий розподіляє ризики, що передаються на перестрахування.

 

ПУЛ  (СТРАХОВИЙ) (insurance  pool)  -  об'єднання  страхових  компаній  на  основі  договору (угоди)  для спільного страхування від певних видів ризику (переважно великих і маловідомих). Будується на принципах співстрахування.

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти