укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера П

ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ ТЕХНІЧНИХ РЕЗЕРВІВ (checking the adequacy of technical reserves) – оцінювання розміру сформованих технічних резервів та застосованих методів, а також припущень для їх розрахунку, включаючи здійснення такого оцінювання з використанням статистичних даних (постанова НБУ №203)

 

ПЕРЕДАЧА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ (transfer of the insurance portfolio) - перехід всіх прав та обов’язків за страховим портфелем від одного страховика до іншого страховика, який визнається правонаступником за таким страховим портфелем (страховик-правонаступник) (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХОВА ВИПЛАТА (reinsurance payment) - грошові кошти, що виплачуються страховиком (перестраховиком) відповідно до умов договору перестрахування, прямо чи опосередковано пов’язані з настанням обов’язку cтраховика за договором страхування щодо здійснення страхової виплати (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХОВА ПОСЛУГА (reinsurance service) - послуга, що надається перестраховиком для забезпечення потреби потенційного перестрахувальника у перестрахуванні на підставі договору перестрахування (ковер-ноти, сертифіката, полісу, свідоцтва тощо) (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХОВА ПРЕМІЯ (ПЛАТІЖ, ВНЕСОК) (reinsurance premium) - плата, яку перестрахувальник (цедент, ретроцедент) зобов’язаний сплатити на користь перестраховика (цесіонера, ретроцесіонера) згідно з умовами договору перестрахування (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХОВИЙ БРОКЕР (reinsurance broker) - юридична особа або представництво перестрахового брокера - нерезидента, включені до Реєстру посередників, що діють від свого імені та в інтересах клієнта і за винагороду за реалізацію здійснюють діяльність з надання посередницьких послуг з перестрахування на підставі договору (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХОВИЙ ПРОДУКТ (reinsurance product) - умови перестрахування, що задовольняють визначені потреби та інтереси клієнтів в отриманні перестрахової послуги (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХОВИК (ЦЕСІОНЕР, РЕТРОЦЕСІОНЕР) (reinsurer) - страховик та страховик-нерезидент, який приймає ризик за договором перестрахування (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК (ЦЕДЕНТ, РЕТРОЦЕДЕНТ) - страховик (перестраховик), який передає ризик за договором перестрахування (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (ЦЕСІЯ, РЕТРОЦЕСІЯ) (reinsurer) - правовідносини з передачі перестрахувальником (цедентом, ретроцедентом) та прийняття перестраховиком (цесіонером, ретроцесіонером) за плату ризику щодо виконання перестрахувальником (цедентом, ретроцедентом) частини своїх обов’язків перед страхувальником та відшкодування витрат (здійснення виплат) на умовах, визначених договором перестрахування (ЗАКОН Про страхування)

 

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ РЕЗЕРВУ БОНУСІВ (personalization of the bonus reserve) – розподіл резерву бонусів між договорами та між застрахованими особами одного договору для збільшення розміру страхової суми та/або страхової виплати на бонуси від розміщення та управління активами, що покривають відповідні технічні резерви, та/або за іншими фінансовими результатами діяльності страховика (постанова НБУ №203)

 

ПІЛЬГИ У СТРАХУВАННІ (preferences in insurance) — можуть надаватися у вигляді повного або часткового звільнення окремих страхувальників від сплати платежів з обов'язкового страхування. Наприклад, водії-інваліди, які керують автомобілями, обладнаними відповідним знаком, повністю звільняються від страхових платежів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Пільги у страхуванні можуть полягати також у наданні переваг при укладанні договорів добровільного страхування  для постійних страхувальників. Можуть бути застосовані знижки зі страхових премій, пільговий місяць (зі збереженням покриття) на поновлення договорів страхування тощо.

 

ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКІВ – утримання ризиків на рівні, що перебуває в межах визначеного страховиком ризик-апетиту або схильності до ризиків та не створює загрози для клієнтів, акціонерів/учасників страховика та його фінансового стану (постанова НБУ №194)

 

ПОВЕРНЕННЯ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ (return of the insurance premium) - можливе у випадках дострокового припинення дії договору за ініціативою однієї зі сторін, при подвійному страхуванні, а також у випадках, коли страховик за домовленістю приймає на страхування об'єкт за підвищеною ставкою і повертає частину премії, якщо ризик фактично не реалізується.

 

ПОДАТКОВИЙ РЕЗИДЕНТ (tax resident) – особа, яка відповідно до податкового законодавства України / іноземної країни є резидентом України / іноземної країни для цілей оподаткування (постанова НБУ №199)

 

ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (double insurance) — одночасне повне страхування одного й того самого об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову вартість. При виявленні подвійного страхування кожний страховик покриває страхувальникові збиток у межах страхової вартості об'єкта пропорційно до своєї частки в загальній страховій сумі.

 

ПОЛІС (СТРАХОВИЙ ДОГОВІР, СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО) (policy) — письмова угода між страхувальником і страховиком, яка засвідчує, що страховик у разі настання страхового випадку бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній у П., за умови сплати страхових платежів у визначені строки П. має містити: назву документа, реквізити страховика, прізвище або назву страхувальника, його адресу, перелік об'єктів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права й обов'язки сторін, інші умови, підписи сторін.

 

ПОРТФЕЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  (portfolio of liability) — загальна сума відповідальності страховика або перестраховика за всіма діючими полісами.

 

ПОРТФЕЛЬ ОДНОРІДНИХ ДОГОВОРІВ (portfolio of uniform contracts) – сукупність договорів, які пов’язані між собою наявністю подібних страхових ризиків та управління якими здійснюється разом (постанова НБУ №203)

 

ПОСЕРЕДНИК (intermediary) — страховий брокер, або агент, через якого укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій.

 

ПОСЕРЕДНИК - фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа або постійне представництво юридичної особи - нерезидента, яка має право надавати посередницькі послуги (Закон про Фінпослуги).

 

ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА (damage of property) - часткова втрата майном своїх експлуатаційних якостей, що можуть бути відновлені з подальшим використанням майна за своїм призначенням. Застраховане майно вважається пошкодженим, якщо витрати на відновлення з урахуванням вартості залишків майна, що придатні для подальшої експлуатації, не перевищують вартість пошкодженого майна, яку воно мало безпосередньо перед настанням страхового випадку.

 

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ (terms and conditions of insurance) — опрацьовуються страховиком на кожний вид страхування і погоджуються з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Правила страхування мають містити: перелік об'єктів страхування, порядок визначення страхових сум, перелік страхових ризиків, термін і місце дії договору страхування, порядок його укладання, права й обов'язки сторін, дії страхувальника в разі настання страхового випадку та перелік документів, що підтверджують ці випадки, порядок і умови сплати страхових сум, термін прийняття рішення про виплату або відмову щодо відшкодування, умови припинення дії договору і порядок вирішення суперечок. До правил страхування додаються страхові тарифи. Якщо правила страхування не відповідають цим вимогам, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може відмовити страховикові у видачі ліцензії.

 

ПРАЦІВНИКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ТА/АБО ПЕРЕСТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ (employees in sales of insurance and/or reinsurance products) - фізичні особи, з якими відповідно до законодавства оформлені трудові відносини страховиком, страховим агентом, страховим брокером, субагентом, перестраховим брокером, які виконують трудові обов’язки з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів (ЗАКОН Про страхування)

 

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ У СТРАХУВАННІ (preventive measures in insurance) — сукупність здійснюваних страховиком або за його рахунок заходів, пов'язаних з попередженням або зниженням руйнівного впливу можливих страхових випадків. Превентивні заходи в страхуванні випливають із самої сутності страхування, його превентивної функції. Це зумовлює потребу всебічного обґрунтування правил страхування і тарифів, а також застосування ефективних форм розрахунків, кваліфікованого оцінювання ризиків і визначення страхових виплат. Страховики можуть передбачати проведення за рахунок коштів страхових резервів низки заходів, спрямованих на запобігання пожежам, повеням, інфекційним хворобам тварин тощо.

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО (representation) – зареєстрований на території України відокремлений підрозділ (представництво) юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (постанова НБУ №200)

 

ПРЕТЕНЗІЯ (claim) — вимога платежу в розмірі шкоди, завданої страховим випадком, але не більшому за страхову суму.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПОЛІСУ (suspension of cover (policy)) — може статися за таких умов: а) закінчення передбаченого терміну страхування; б) розірвання страхового договору з ініціативи страхувальника або страховика, смерть страхувальника (фізичної особи);

 

ПРИПИСНИЙ КАПІТАЛ ФІЛІЇ СТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА (authorized capital of a branch of a non-resident insurer) - грошові кошти в національній валюті України, які страховик-нерезидент розміщує на депозитному рахунку у банку, який має чинну ліцензію, видану Національним банком України, та на дату розміщення такого депозиту не віднесений до категорії неплатоспроможних, для забезпечення захисту від ризику невиконання зобов’язань за договорами страхування (перестрахування), укладеними під час діяльності філії страховика-нерезидента на території України (ЗАКОН Про страхування)

 

ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ (program of insurance) - встановлений страховиком перелік умов страхування, які є основою для укладання договору страхування. Конкретні програми страхування вибираються за згодою сторін під час укладання договору страхування.

 

ПРОДУКТ - стандартизована в межах окремого виду фінансових послуг за відповідними ознаками (умовами) пропозиція (оферта) про надання фінансової послуги, яка пропонується невизначеному колу осіб (Закон про Фінпослуги).

 

ПРОМІЖНА КОМПАНІЯ (intermediate company) – юридична особа, яка володіє істотною участю в надавачі фінансових послуг та яка не є її кінцевим власником або консолідуючою компанією (постанова НБУ №199)

 

ПРОПОРЦІЙНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (proportional reinsurance) – перестрахування, відповідно до якого перестрахувальник передає в перестрахування заздалегідь визначені частки взятих на страхування ризиків, а перестраховик відшкодовує перестрахувальнику в тій самій частці виплачені ним страхові виплати (страхові відшкодування) за договором страхування (постанова НБУ №203)

 

ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК (ризик процентної ставки) – ризик виникнення збитків або додаткових витрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятливих змін процентних ставок, який пов’язаний з чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до строкової структури процентних ставок або до коливань процентних ставок (постанова НБУ №194)

 

ПРЯМЕ СТРАХУВАННЯ (direct insurance) - правовідносини з передачі ризику від страхувальника страховику за плату на умовах, визначених договором страхування або законодавством, з метою захисту страхового інтересу фізичних та юридичних осіб (ЗАКОН Про страхування)

 

ПРЯМИЙ ПРОДАЖ (direct sale) - реалізація страхових послуг страховиком без залучення посередників. Останніми роками, особливо у країнах з розвиненим страховим ринком, набула поширення практика укладання страхових договорів на підставі інформації, що надійшла від клієнта по телефону або через Internet. Належні страхові премії сплачуються страхувальником протягом обумовленого терміну. Якщо в цей час настане страховий випадок, страховик виплатить відповідне відшкодування. Таким способом продаються, головним чином, поліси зі страхування життя, здоров'я, майна та відповідальності фізичних осіб.

 

ПРЯМІ ВИТРАТИ (direct costs) – витрати страховика, які можуть бути безпосередньо віднесені на окремі договори або групи договорів, або клас страхування (постанова НБУ №203).

 

ПРУДЕНЦІЙНІ ВИМОГИ - якісні та кількісні (включаючи пруденційні нормативи) вимоги, що встановлюються Регулятором з метою забезпечення відповідності діяльності фінансової установи вимогам законодавства, а також для виявлення потенційних ризиків у діяльності фінансових установ та їх мінімізації (Закон про Фінпослуги).

 

ПРУДЕНЦІЙНІ НОРМАТИВИ - кількісні показники, дотримання певного значення яких є обов’язковим для фінансових установ, які встановлюються нормативно-правовими актами Регулятора з метою оцінки фінансового стану та виявлення потенційних ризиків у діяльності фінансових установ, а також мінімізації таких ризиків і своєчасного реагування на можливі негативні наслідки в діяльності таких осіб (Закон про Фінпослуги).

 

ПУБЛІЧНА КОМПАНІЯ (public company) – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів на регульованому ринку (постанова НБУ №199)

 

ПУЛ (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИЙ) (reinsurance pool) - об'єднання декількох страховиків, які проводять страхування самостійно і передають у пул лише ту частину страхового ризику, яка не може бути покрита власними ресурсами. Пул діє як посередник, котрий розподіляє ризики, що передаються на перестрахування.

 

ПУЛ (СТРАХОВИЙ) (insurance pool) - об'єднання страхових компаній на основі договору (угоди) для спільного страхування від певних видів ризику (переважно великих і маловідомих). Будується на принципах співстрахування.

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти