укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера К

КАТАСТРОФІЧНИЙ РИЗИК (catastrophic risk)

 

КАСКО (KASKO) - страхування корпуса та механізмів транспортного засобу. Відшкодовуються збитки, зумовлені здебільшого пошкодженням або конструктивним знищенням автомобіля, судна, літака.

 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС (qualified electronic signature) ‒ удосконалений електронний підпис, що створюється та накладається на документ із дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу заявника (постанова НБУ №200)

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ (qualifications commission) – консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений за рішенням Правління Національного банку, до повноважень якого належить проведення тестування та/або співбесід із керівниками, ключовими особами (кандидатами на ці посади) надавачів фінансових послуг для надання пропозицій та/або рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг щодо погодження (відмови в погодженні), визначення ділової репутації та/або професійної придатності керівників, ключових осіб (кандидатів на посади) надавачів фінансових послуг, за результатами проведених з ними тестування та/або співбесіди в межах процесів (постанова НБУ №199)

 

КЕПТИВНІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ  (captive insurance company) — компанії, що створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах. Це дає можливість досягати економії витрат на страхування, зокрема на агентських, брокерських комісіях.

 

КЕРІВНИК (head, chief) – одноосібний виконавчий орган або голова/члени колегіального виконавчого органу юридичної особи, включаючи надавача фінансових послуг, члени ради директорів, голова / члени наглядової ради (за наявності) юридичної особи, включаючи надавача фінансових послуг, заступники голови наглядової ради страховика, значимої кредитної спілки, об’єднаної кредитної спілки та заступники голови колегіального виконавчого органу страховика, значимої кредитної спілки, об’єднаної кредитної спілки, а також головний бухгалтер небанківської фінансової установи (постанова НБУ №199)

 

КЕРІВНИК ІЗ ЛІЦЕНЗУВАННЯ (manual of licensing) – керівник/заступник керівника, керівник підрозділу / заступник керівника підрозділу або особа, яка виконує їхні обов’язки, у складі структурного підрозділу Національного банку, відповідального за здійснення процедур (постанова НБУ №200)

 

КЕРІВНИК ІЗ ЛІЦЕНЗУВАННЯ (manual of licensing) – керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов’язки (постанова НБУ №199)

 

КЕРІВНИКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ (implementation guides) - члени виконавчого органу страховика, до сфери відповідальності яких належить реалізація страхових та/або перестрахових продуктів, та/або керівники відповідних структурних чи відокремлених підрозділів страховика, страхового агента, страхового брокера, субагента, перестрахового брокера, особа, відповідальна за діяльність з реалізації страхових продуктів додаткового страхового агента, які мають необхідні знання і навички та виконують трудові обов’язки з управління реалізацією страхових та/або перестрахових продуктів ЗАКОН

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ДІЇ ПОЛІСУ (expiry date) — дата закінчення покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесільне страхування тощо).

 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція (Закон про Фінмон).

 

КЛІЄНТ (client) - особа, яка звернулася за отриманням або користується страховою чи перестраховою послугою (ЗАКОН Про страхування).

 

КЛІЄНТ - будь-яка особа, яка звертається за отриманням фінансових послуг до надавача фінансових послуг та/або посередника чи користується послугами надавача фінансових послуг та/або посередника (Закон Про фінпослуги).

 

КЛЮЧОВІ ОСОБИ (key person) – особи, які відповідальні за виконання ключових функцій у заявнику або надавачі фінансових послуг та які виконують ключові функції в надавачі фінансових послуг (постанова НБУ №199)

 

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ (key functions) - функції, що передбачають здійснення діяльності з управління ризиками, дотримання норм (комплаєнс), актуарної функції та функції внутрішнього аудиту (ЗАКОН Про страхування)

 

КОГОРТА ДОГОВОРІВ (cohort of contracts) – мінімальна одиниця обліку договорів згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, яка є сукупністю договорів, що належать до одного портфеля, згрупованих за обтяжливістю та об’єднаних періодом укладення не більше 12 місяців (постанова НБУ №203)

 

КОЛЕКТИВНА ПРИДАТНІСТЬ (collective suitability) - наявність у членів наглядової ради або виконавчого органу страховика спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння всіх аспектів діяльності страховика, адекватної оцінки ризиків, на які страховик може наражатися, прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю страховика в цілому з урахуванням функцій, покладених на такий орган законом, статутом страховика та його внутрішніми документами (ЗАКОН Про страхування)

 

КОМІСІЯ (СТРАХОВА) (insurance commission) — винагорода, що виплачується страховиком посередникам (брокерам і агентам) за залучення об'єктів на страхування, оформлення документації, інкасацію страхових внесків, а в деяких випадках — і за розгляд страхових претензій. Комісія нараховується у відсотках від страхових премій (внесків). Розмір відсотка залежить від виду страхування та деяких інших факторів.

 

КОМПОНЕНТ ЗБИТКУ (component of loss) – очікувані збитки страховика, які були визнані страховиком як збитки у регуляторній звітності, однак ще не настали, і виникають внаслідок перевищення суми очікуваних витрат страховика щодо зобов'язань, віднесених на когорту договорів, над сумою очікуваних надходжень грошових потоків за такими договорами віднесених на цю когорту договорів (постанова НБУ №203).

 

КОМПЛАЄНС - регламентований внутрішніми документами надавача фінансових послуг, а якщо це передбачено спеціальним законом - надавача супровідних послуг, постійний процес, що здійснюється з метою виявлення та запобігання ризикам, які можуть виникати під час здійснення зазначеною особою діяльності, передбаченої законом, внаслідок невідповідності такої діяльності вимогам законодавства та/або іншим вимогам (правилам, стандартам, принципам) щодо здійснення такої діяльності, та являє собою:

а) спостереження та контроль за відповідністю внутрішніх документів, що описують усі внутрішні процеси, пов’язані з діяльністю особи, зазначеної в абзаці першому цього пункту, вимогам законодавства та/або іншим вимогам (правилам, стандартам, принципам), передбаченим документами об’єднання учасників ринку фінансових послуг, членом якого є надавач фінансових послуг, а також, якщо це передбачено спеціальним законом, за відповідністю таких внутрішніх документів бізнес-плану (бізнес-стратегії), ухваленого (ухваленої) наглядовою радою або іншим органом управління такої особи, відповідальним за здійснення нагляду за її діяльністю;

б) контроль за дотриманням та виконанням працівниками особи, зазначеної в абзаці першому цього пункту, внутрішніх документів такої особи, вимог законодавства та інших вимог, передбачених підпунктом "а" цього пункту (Закон про Фінпослуги).

 

КОНСОЛІДУЮЧА КОМПАНІЯ (consolidating company) – юридична особа, акціями / часткою в статутному капіталі якої володіє кінцевий власник надавача фінансових послуг – фізична особа та через яку така фізична особа опосередковано володіє істотною участю в надавачі фінансових послуг (постанова НБУ №199)

 

КОНСТРУКТИВНА  ЗАГИБЕЛЬ (ЗНИЩЕННЯ) ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (constructive destruction) – таке пошкодження транспортного засобу, коли вартість відновлення (ремонту) пошкодженого транспортного засобу становить 75 і більше відсотків його дійсної вартості на день настання страхового випадку.

 

КОНТРАГЕНТ УСТАНОВИ – будь-яка юридична чи фізична особа, фізична особа-підприємець, яка провадить незалежну професійну діяльність, яка має з установою відносини фінансового характеру. Контрагент може одночасно мати з установою трудові відносини або відносини іншого характеру (постанова НБУ №172)

 

КОТИРУВАННЯ (quotation) — визначення страховиком ставки премії, за якою він готовий застрахувати ризик

 

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ (country of origin) – країна реєстрації установи – учасника міжнародної небанківської фінансової групи, наглядовий орган якої здійснює нагляд на консолідованій основі за таким учасником (постанова НБУ №202)

 

КРЕДИТНИЙ РИЗИК (credit risk) - ризик виникнення збитків чи додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів, або виникнення несприятливих змін у фінансовому стані внаслідок невиконання боржником/контрагентом взятих на себе зобов’язань відповідно до умов договору (ЗАКОН Про страхування)

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти