укр рос eng
Ми зателефонуємо Залиште ваш
телефонний номер
info@prestige-ic.com.ua Звертайтесь!
Страхові поняття та терміни
Страхові поняття літера Р

РЕГРЕС (regres) — право страховика на висунення  у межах фактично сплаченої страхувальникові  суми відшкодування  збитку/претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за нанесену шкоду.

 

РЕГУЛЯТОР  (REGULATOR) - Національний банк України (ЗАКОН Про страхування)

 

РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ (regulatory reporting) - регуляторна  звітність, визначена нормативно-правовим актом Національного банку з питань подання звітності небанківськими фінансовими установами до Національного банку, а також звіт про платоспроможність та фінансовий стан страховика  (постанова НБУ №201)

 

РЕЗЕРВ БОНУСІВ (reserve bonuses) – оцінювання додаткових зобов’язань страховика, що виникають за рахунок розподілу отриманого негарантованого інвестиційного доходу та/або інших фінансових результатів діяльності страховика залежно від порядку розподілу відрахувань до резерву бонусів між договорами (постанова НБУ №203)

 

РЕЗЕРВИ ЗБИТКІВ (damage reserves) – оцінювання обсягу відповідальності страховика за неврегульованими заявленими та незаявленими збитками та здійснення страхових виплат за страховими випадками, які відбулися до звітної дати включно (включаючи розмір витрат на врегулювання збитків), з урахуванням вартості грошей у часі та маржі ризику (постанова НБУ №203)

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА /ФОНД РИЗИКУ/ (reserve fund of enterprise, risk fund) — створюється з метою забезпечення безперебійності виробництва у разі виникнення ризикових ситуацій. Формується за рахунок прибутку в розмірі, визначеному статутом підприємства. Як правило, не перевищує 25 % суми статутного фонду. Резервний фонд підприємства використовується  для покриття відносно малих збитків, зумовлених  непередбаченими обставинами. Дає можливість при укладанні страхових договорів передбачати франшизу.

 

РЕПУТАЦІЙНИЙ РИЗИК – ризик виникнення збитків або додаткових витрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливого сприйняття іміджу страховика клієнтами, контрагентами, акціонерами, наглядовими та контролюючими органами (постанова НБУ №194)

 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ — показник рівня прибутковості страхових операцій: відсоткове відношення суми отриманого прибутку до загальної суми страхових платежів. Р. с. о. визначають також у розрізі видів страхування.

 

РЕЄСТР СТРАХОВИКІВ (register of insurers) - реєстр, що ведеться Регулятором у визначеному ним порядку та містить відомості про страховиків, їх відокремлені підрозділи (ЗАКОН Про страхування)

 

РЕЄСТР СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ (register of insurance intermediaries) - електронна автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхових посередників (ЗАКОН Про страхування)

 

РЕТРОАКТИВНА ДАТА (retroactive date) - дата, яка передує даті початку дії договору страхування та включається до строку страхового покриття (ЗАКОН Про страхування)

 

РИЗИК ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ – ризик виникнення збитків або додаткових витрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливої зміни вартості страхових зобов’язань, викликаний змінами рівня, тренду або коливань показників втрати працездатності, інвалідності або захворюваності (постанова НБУ №194)

 

РИЗИКИ ДОЖИТТЯ – страхові ризики, що включають ризики дожиття застрахованої особи до визначеного віку чи дати або вступу у шлюб, або народження дитини (постанова НБУ №203)

 

РИЗИК КОНЦЕНТРАЦІЇ (risk of concentration) - ризики, пов’язані з концентрацією активів та зобов’язань, які можуть призвести до виникнення збитків або додаткових втрат чи недоотримання запланованих доходів (ЗАКОН Про страхування)

 

РИЗИК КОНЦЕНТРАЦІЇ (risk of concentration) – ймовірність понесення втрат, виникнення збитків або недоотримання запланованих доходів, що виникає внаслідок нерівномірного скупчення активів, зобов’язань, операцій з контрагентами, інвестицій певної якості, галузевих ризиків, інших ризиків або їх поєднання (постанова НБУ №202)

 

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ (liquidity risk) - ризик виникнення збитків чи додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів внаслідок неспроможності забезпечувати виконання своїх зобов’язань у належні строки (ЗАКОН Про страхування)

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ (risk management) — систематичне дослідження ризиків, що становлять загрозу для людей, майна й інтересів діяльності, а також розробка й вжиття заходів, спрямованих на вирішення проблеми ризиків. Ризик-менеджмент охоплює ідентифікацію схильності до ризику, аналіз ступеня захищеності від ризику, опрацювання варіантів контролю за ризиком, вжиття заходів щодо фізичного знищення або скорочення ризику, фінансування можливого ризику за рахунок самострахування або передачі ризику страховикам. Ризик-менеджмент має свою специфіку стосовно кожного виду страхування.

 

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня (Закон про Фінмон).

 

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД - підхід, що застосовується Регулятором (НБУ) під час:

а) здійснення державного регулювання для створення системи норм, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків ризиків, притаманних діяльності надавачів фінансових послуг залежно від видів фінансових послуг, що надаються такими надавачами;

б) здійснення нагляду за надавачами фінансових послуг для визначення та виявлення, оцінки та переоцінки, а також розуміння ризиків, притаманних діяльності таких надавачів фінансових послуг, а також вжиття відповідних пропорційних наглядових заходів для їх мінімізації з урахуванням профілю ризиків, суттєвості виявлених ризиків, розміру, особливостей діяльності, бізнес-моделі надавача фінансових послуг (Закон про Фінпослуги).

 

РИНКОВИЙ РИЗИК (market risk) - ризик виникнення збитків чи додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів, або виникнення несприятливих змін у фінансовому стані, прямо чи опосередковано зумовлений зміною вартості активів та зобов’язань (ЗАКОН Про страхування).

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ - сукупність учасників ринку фінансових послуг та відносин між ними, пов’язаних з наданням та отриманням фінансових та супровідних послуг (Закон Про Фінпослуги).

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ – надання споживачу інформації про страховика та умови страхового тарифу (постанова НБУ №174)

 

РУХОМЕ МАЙНО (personal estate) - речі, які можна вільно переміщувати у просторі. До рухомого майна належить майно, яке не є нерухомим майном, призначене для використання при здійсненні господарської (підприємницької)  діяльності та/або для задоволення соціально- культурних (побутових) потреб та/або для особистого використання.

Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності.
Детальніше
Прийняти